♥ Aktuálně 19 725 wines pouze pro vás! ♥
Osobní rada!
Bezpečné balení!
Spolehlivá doprava!

Prawo odstąpienia

Storno podmínky a storno formulář

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy podle následujících ustanovení, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat její podnikatelské ani nezávislé profesní činnosti:

A. Pravidla pro odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezme nebo převzala poslední zboží.

Odchylně od toho je v případě smlouvy o pravidelném dodání zboží v určitém časovém období lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala první zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (VINELLO retail GmbH, Bärensteiner Str. 30, 01277 Drážďany, Německo, tel.: 035146925655, e-mail: [email protected]) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu nebo e-mailu zaslaného poštou) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ dodání než nejlevnější standardní dodání, které nabízíme). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Přímé náklady na vrácení zboží se odhadují na maximálně přibližně 80 eur za každou takovou položku s ohledem na zboží, které nám vzhledem k jeho povaze nelze vrátit běžnou poštou (spediční zboží).

Případnou ztrátu hodnoty zboží budete muset uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vyloučení nebo předčasné uplynutí práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodávce alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, ale které mohou být dodány nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, na které podnikatel nemá vliv.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spotřebitele, kteří v době uzavření smlouvy nepatří k členskému státu Evropské unie a jejichž jediné bydliště a adresa pro doručování se v době uzavření smlouvy nacházejí mimo Evropskou unii.

Obecné informace

1) Předcházejte prosím poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím vraťte v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte k dispozici původní obal, použijte prosím vhodný obal, který zajistí dostatečnou ochranu před poškozením při přepravě.
2) Zboží nám prosím nevracejte na dobírku.
3) Upozorňujeme, že výše uvedené body 1-2 nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

B. Formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte a odešlete tento formulář.

Na adresu

VINELLO retail GmbH
Bärensteiner Str. 30
01277 Dresden
Německo
E-mail: [email protected]

Já/my (*) tímto ruším/rušíme smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________ / obdrženo dne (*) __________________

________________________________________________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)

_________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtněte

NAHORU NAHORU
NAHORU